Algemene voorwaarden 3Dgordijnen.nl

 1. Begrippen
 2. Toepassing algemene voorwaarden
 3. Wie zijn wij?
 4. Aanbod, totstandkoming overeenkomst, herstel van fouten en archief
 5. Algemene verplichtingen van de consument
 6. Prijzen en betalingen
 7. Herroepingsrecht
 8. Verplichtingen van de consument gedurende bedenktijd
 9. Inroepen herroepingsrecht en kosten
 10. Uitzonderingen herroepingsrecht
 11. Garantie
 12. Levering en uitvoering
 13. Intellectuele eigendomsrechten
 14. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
 15. Betaalmethoden

Begrippen

 1. 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
  a. leuke3DGordijnen.nl :
  de eenmanszaak van P van Dijk, genaamd ‘PVD Trading company’ handelend onder de naam handelend onder de naam 3DGordijnen.nl ;
  b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
  c. Consument: degene die een product of een dienst van 3DGordijnen.nl  afneemt, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  d. Dag: kalenderdag;
  e. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen 3DGordijnen.nl  en de Consument tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten;
  f. Website: de Website van 3DGordijnen.nl : https://3DGordijnen.nl ;
  g. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
  h. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  i. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen Herroepingsrecht heeft;
  j. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, Overeenkomsten met, leveringen en diensten van 3DGordijnen.nl die worden gedaan c.q. tot stand komen via de Website.
  2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Wie zijn wij (3DGordijnen.nl )?
  de eenmanszaak van Patrick van Dijk, genaamd ‘PVD Trading company’ handelend onder de naam 3DGordijnen.nl KVK 51404664
  BTW nr. NL127056452B01  https://www.3DGordijnen.nl
 3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst, herstel van fouten en archief
  4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Consument aanvaardt het aanbod en de bijbehorende voorwaarden door het gehele bestelproces op de Website te doorlopen.
  4.2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 3DGordijnen.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
  het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 3DGordijnen.nl is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 4. Algemene verplichtingen van de Consument
  5.1. De Consument dient uit zichzelf tijdig (voor zover mogelijk vooraf) alle gegevens en documenten aan 3DGordijnen.nl te verschaffen die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  5.2. De Consument staat er voor in dat de door of namens haar aan 3DGordijnen.nl verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Consument dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen.
  5.3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Consument deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan 3DGordijnen.nl ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan 3DGordijnen.nl , wordt de uitvoeringstermijn voor een door 3DGordijnen.nl te bepalen periode opgeschort (minimaal gelijk aan de vertraging) en heeft 3DGordijnen.nl het recht eventuele schade als het gevolg daarvan op de Consument te verhalen.
 5. Prijzen en betalingen
  6.1. 3DGordijnen.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien 3DGordijnen.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  6.2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  6.3. In afwijking van het vorige lid kan 3DGordijnen.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar 3DGordijnen.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  6.4. 3DGordijnen.nl heeft het recht een prijsverhoging door te voeren binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
  6.5. 3DGordijnen.nl heeft het recht een prijsverhoging door te voeren vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De Consument kan bij zo’n prijsverhoging de Overeenkomst opzeggen/ontbinden met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  6.6. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  6.7. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  6.8. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 3DGordijnen.nl te melden.
  6.9. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 3DGordijnen.nl is gewezen op de te late betaling en 3DGordijnen.nl de Consument een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is 3DGordijnen.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.
 6. Herroepingsrecht
  In het geval van producten (zaken):
  7.1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product, voor zover op dit product het herroepingsrecht van toepassing is (zie voor uitzonderingen artikel 10), gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 3DGordijnen.nl mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  7.2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 3DGordijnen.nl mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, of
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, of
  c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  7.3. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 3DGordijnen.nl mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  7.4. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.
 7. Verplichtingen van de Consument gedurende de Bedenktijd
  8.1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  8.2. 3DGordijnen.nl kan de Consument de kosten van de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 in rekening brengen en/of verrekenen met het terug te storten bedrag.
 8. Inroepen Herroepingsrecht en kosten
  9.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan 3DGordijnen.nl
  9.2. De Consument dient het product zo snel mogelijk terug te sturen naar 3DGordijnen.nl of te overhandigen aan (een gemachtigde van) 3DGordijnen.nl , en in ieder geval binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding. Dit lijdt uitzondering wanneer 3DGordijnen.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
  9.3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door 3DGordijnen.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  9.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
  9.5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
  9.6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument 3DGordijnen.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door 3DGordijnen.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  9.7. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege (automatisch) ontbonden.
  9.8. Indien de Consument op elektronische wijze via de Website van 3DGordijnen.nl een verklaring tot ontbinding uitbrengt, stuurt 3DGordijnen.nl na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  9.9. 3DGordijnen.nl vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door 3DGordijnen.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij 3DGordijnen.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  9.10. De kosten voor het (terug)verzenden van de te retourneren producten komen voor rekening van de Consument.
  9.11. 3DGordijnen.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
  9.12. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 3DGordijnen.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 9. Uitzonderingen Herroepingsrecht
  10.1. Het Herroepingsrecht als bedoeld in deze voorwaarden is niet van toepassing op producten en diensten die hiervan wettelijk zijn uitgesloten. Hieronder vallen in ieder geval (maar niet uitsluitend):
  a. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  Dit zijn bijvoorbeeld maatwerkproducten zoals op maat gemaakte gordijnen;
  b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door 3DGordijnen.nl worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  c. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  – de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra 3DGordijnen.nl de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  d. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en Overeenkomsten van personenvervoer;
  e. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  f. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  g. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  h. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  i. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  j. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 Dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop 3DGordijnen.nl geen invloed heeft;
  k. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  l. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  m. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  – de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.
 10. Garanties
  11.1. De producten en/of diensten die door 3DGordijnen.nl worden geleverd voldoen aan de 0vereenkomst. Dit is een wettelijke waarborg (ook wel ‘wettelijke garantie’ genoemd).
  11.2. Een door 3DGordijnen.nl , diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover 3DGordijnen.nl kan doen gelden indien 3DGordijnen.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
  11.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van 3DGordijnen.nl , diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval 3DGordijnen.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst. 11.4. Het is mogelijk dat er kleine kleurverschillen zijn tussen de gestuurde staal en het geleverde gordijn, omdat gordijnstoffen van een verschillend verfbad soms van tint verschillen.
  11.5. De bestelling wordt met zorg verpakt. Toch kan het met het vervoeren gebeuren dat er vouwen in de stof ontstaan. Deze trekken na verloop van tijd vanzelf weg. Eventueel kan de stof licht gestreken worden, zie hiervoor de specifieke voorschriften die bij uw bestelling zijn meegeleverd. 11.6. Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de fabrikant. Indien dit het geval is, vindt de Consument dit terug in de documentatie bij het product.
 11. Levering en uitvoering
  12.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan 3DGordijnen.nl kenbaar heeft gemaakt.
  12.2. 3DGordijnen.nl zal de Overeenkomst met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  12.3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  12.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal 3DGordijnen.nl het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  12.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 3DGordijnen.nl tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan 3DGordijnen.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 12. Intellectuele eigendomsrechten
  13.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde zaken, diensten, aanbiedingen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, teksten, etc., blijven berusten bij 3DGordijnen.nl of bij de derde van wie 3DGordijnen.nl het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze aan de Consument ter beschikking te stellen. 3DGordijnen.nl verleent hierbij aan de Consument uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
  13.2. De Consument staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan 3DGordijnen.nl materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Consument worden gebruikt door of namens 3DGordijnen.nl , daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
  13.3. De Consument mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of
  wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
  13.4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Consument ter beschikking gestelde toepassingen niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen te verwijderen of te omzeilen.
  13.5. Indien 3DGordijnen.nl door een derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Consument, is de Consument gehouden 3DGordijnen.nl in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Consument gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan 3DGordijnen.nl
 13. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
  14.1. Op alle Overeenkomsten met 3DGordijnen.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
  14.2. De Consument kan eventuele klachten indienen bij 3DGordijnen.nl door een e-mail te sturen naar info@3DGordijnen.nl
  14.3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 3DGordijnen.nl
  14.4. Bij 3DGordijnen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 3DGordijnen.nl binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  14.5. De Consument heeft het recht een geschil ook aan de rechter voor te leggen.
  14.6. Het is daarnaast voor Consumenten in de Europese Unie ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR staat voor Online Dispute Resolution.

Algemene voorwaarden 3Dgordijen.nl

 1. Begrippen
 2. Toepassing algemene voorwaarden
 3. Wie zijn wij?
 4. Aanbod, totstandkoming overeenkomst, herstel van fouten en archief
 5. Algemene verplichtingen van de consument
 6. Prijzen en betalingen
 7. Herroepingsrecht
 8. Verplichtingen van de consument gedurende bedenktijd
 9. Inroepen herroepingsrecht en kosten
 10. Uitzonderingen herroepingsrecht
 11. Garantie
 12. Levering en uitvoering
 13. Intellectuele eigendomsrechten
 14. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
 15. Betaalmethoden

Begrippen

 1. 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
  a. leuke3DGordijnen.nl :
  de eenmanszaak van P van Dijk, genaamd ‘PVD Trading company’ handelend onder de naam handelend onder de naam 3DGordijnen.nl ;
  b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
  c. Consument: degene die een product of een dienst van 3DGordijnen.nl afneemt, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  d. Dag: kalenderdag;
  e. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen 3DGordijnen.nl en de Consument tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten;
  f. Website: de Website van 3DGordijnen.nl : https://3DGordijnen.nl ;
  g. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
  h. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  i. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen Herroepingsrecht heeft;
  j. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, Overeenkomsten met, leveringen en diensten van 3DGordijnen.nl die worden gedaan c.q. tot stand komen via de Website.
  2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Wie zijn wij (3DGordijnen.nl )?
  de eenmanszaak van Patrick van Dijk, genaamd ‘PVD Trading company’ handelend onder de naam 3DGordijnen.nl KVK 51404664
  BTW nr. NL127056452B01  https://www.3DGordijnen.nl
 3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst, herstel van fouten en archief
  4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Consument aanvaardt het aanbod en de bijbehorende voorwaarden door het gehele bestelproces op de Website te doorlopen.
  4.2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 3DGordijnen.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
  het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 3DGordijnen.nl is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 4. Algemene verplichtingen van de Consument
  5.1. De Consument dient uit zichzelf tijdig (voor zover mogelijk vooraf) alle gegevens en documenten aan 3DGordijnen.nl te verschaffen die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  5.2. De Consument staat er voor in dat de door of namens haar aan 3DGordijnen.nl verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Consument dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen.
  5.3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Consument deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan 3DGordijnen.nl ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan 3DGordijnen.nl , wordt de uitvoeringstermijn voor een door 3DGordijnen.nl te bepalen periode opgeschort (minimaal gelijk aan de vertraging) en heeft 3DGordijnen.nl het recht eventuele schade als het gevolg daarvan op de Consument te verhalen.
 5. Prijzen en betalingen
  6.1. 3DGordijnen.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien 3DGordijnen.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  6.2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  6.3. In afwijking van het vorige lid kan 3DGordijnen.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar 3DGordijnen.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  6.4. 3DGordijnen.nl heeft het recht een prijsverhoging door te voeren binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
  6.5. 3DGordijnen.nl heeft het recht een prijsverhoging door te voeren vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De Consument kan bij zo’n prijsverhoging de Overeenkomst opzeggen/ontbinden met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  6.6. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  6.7. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  6.8. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 3DGordijnen.nl te melden.
  6.9. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 3DGordijnen.nl is gewezen op de te late betaling en 3DGordijnen.nl de Consument een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is 3DGordijnen.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.
 6. Herroepingsrecht
  In het geval van producten (zaken):
  7.1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product, voor zover op dit product het herroepingsrecht van toepassing is (zie voor uitzonderingen artikel 10), gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 3DGordijnen.nl mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  7.2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 3DGordijnen.nl mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, of
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, of
  c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  7.3. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 3DGordijnen.nl mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  7.4. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.
 7. Verplichtingen van de Consument gedurende de Bedenktijd
  8.1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  8.2. 3DGordijnen.nl kan de Consument de kosten van de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 in rekening brengen en/of verrekenen met het terug te storten bedrag.
 8. Inroepen Herroepingsrecht en kosten
  9.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan 3DGordijnen.nl
  9.2. De Consument dient het product zo snel mogelijk terug te sturen naar 3DGordijnen.nl of te overhandigen aan (een gemachtigde van) 3DGordijnen.nl , en in ieder geval binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding. Dit lijdt uitzondering wanneer 3DGordijnen.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
  9.3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door 3DGordijnen.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  9.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
  9.5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
  9.6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument 3DGordijnen.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door 3DGordijnen.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  9.7. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege (automatisch) ontbonden.
  9.8. Indien de Consument op elektronische wijze via de Website van 3DGordijnen.nl  een verklaring tot ontbinding uitbrengt, stuurt 3DGordijnen.nl  na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  9.9. 3DGordijnen.nl  vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door 3DGordijnen.nl  in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij 3DGordijnen.nl  aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  9.10. De kosten voor het (terug)verzenden van de te retourneren producten komen voor rekening van de Consument.
  9.11. 3DGordijnen.nl  gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
  9.12. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 3DGordijnen.nl  de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 9. Uitzonderingen Herroepingsrecht
  10.1. Het Herroepingsrecht als bedoeld in deze voorwaarden is niet van toepassing op producten en diensten die hiervan wettelijk zijn uitgesloten. Hieronder vallen in ieder geval (maar niet uitsluitend):
  a. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  Dit zijn bijvoorbeeld maatwerkproducten zoals op maat gemaakte gordijnen;
  b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door 3DGordijnen.nl worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  c. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  – de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra 3DGordijnen.nl de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  d. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en Overeenkomsten van personenvervoer;
  e. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  f. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  g. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  h. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  i. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  j. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 Dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop 3DGordijnen.nl geen invloed heeft;
  k. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  l. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  m. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  – de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.
 10. Garanties
  11.1. De producten en/of diensten die door 3DGordijnen.nl worden geleverd voldoen aan de 0vereenkomst. Dit is een wettelijke waarborg (ook wel ‘wettelijke garantie’ genoemd).
  11.2. Een door 3DGordijnen.nl , diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover 3DGordijnen.nl kan doen gelden indien 3DGordijnen.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
  11.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van 3DGordijnen.nl , diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval 3DGordijnen.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst. 11.4. Het is mogelijk dat er kleine kleurverschillen zijn tussen de gestuurde staal en het geleverde gordijn, omdat gordijnstoffen van een verschillend verfbad soms van tint verschillen.
  11.5. De bestelling wordt met zorg verpakt. Toch kan het met het vervoeren gebeuren dat er vouwen in de stof ontstaan. Deze trekken na verloop van tijd vanzelf weg. Eventueel kan de stof licht gestreken worden, zie hiervoor de specifieke voorschriften die bij uw bestelling zijn meegeleverd. 11.6. Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de fabrikant. Indien dit het geval is, vindt de Consument dit terug in de documentatie bij het product.
 11. Levering en uitvoering
  12.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan 3DGordijnen.nl kenbaar heeft gemaakt.
  12.2. 3DGordijnen.nl zal de Overeenkomst met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  12.3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  12.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal 3DGordijnen.nl het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  12.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 3DGordijnen.nl tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan 3DGordijnen.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 12. Intellectuele eigendomsrechten
  13.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde zaken, diensten, aanbiedingen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, teksten, etc., blijven berusten bij 3DGordijnen.nl of bij de derde van wie 3DGordijnen.nl het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze aan de Consument ter beschikking te stellen. 3DGordijnen.nl verleent hierbij aan de Consument uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
  13.2. De Consument staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan 3DGordijnen.nl materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Consument worden gebruikt door of namens 3DGordijnen.nl , daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
  13.3. De Consument mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of
  wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
  13.4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Consument ter beschikking gestelde toepassingen niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen te verwijderen of te omzeilen.
  13.5. Indien 3DGordijnen.nl door een derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Consument, is de Consument gehouden 3DGordijnen.nl in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Consument gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan 3DGordijnen.nl
 13. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
  14.1. Op alle Overeenkomsten met 3DGordijnen.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
  14.2. De Consument kan eventuele klachten indienen bij 3DGordijnen.nl door een e-mail te sturen naar info@3DGordijnen.nl
  14.3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 3DGordijnen.nl
  14.4. Bij 3DGordijnen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 3DGordijnen.nl binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  14.5. De Consument heeft het recht een geschil ook aan de rechter voor te leggen.
  14.6. Het is daarnaast voor Consumenten in de Europese Unie ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR staat voor Online Dispute Resolution.

15. Betaalmethoden

Hoe kan ik betalen?

Welke methode je ook kiest, je betaalt sowieso veilig bij leukekindergordijnen.nl

 • Paypal: PayPal  biedt een veilige manier om online betalingen te regelen.
 • iDEAL: via de vertrouwde online betaalomgeving van je bank.
 • Creditcard: het bedrag wordt gereserveerd en pas afgeschreven nadat je artikel is geleverd.
 • Bancontact: Online betalen met Bancontact is veilig en snel.
 • Belfius Pay Button: de online betaalmethode van een van de grootste banken van België.
 • Overboeking: betaling via ouderwetse bankoverschrijving.